De belangrijkste voordelen van mandipropamid

Voorwaarden

Syngenta Crop Protection N.V., Syngenta Seeds N.V., Devgen N.V. en Syngenta Chemicals B.V. (“Syngenta”) bieden de website www.mandipedia.be (de “Website”) aan om algemene informatie te verstrekken over Syngenta en haar producten en diensten. Uw gebruik van deze Website impliceert uw aanvaarding van deze voorwaarden.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Neem een paar minuten de tijd om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door uw bezoek aan en gebruik van deze Website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan mag u deze Website niet bezoeken, gebruiken of materiaal van deze Website downloaden.

Deze voorwaarden kunnen wijzigen

Syngenta behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Syngenta zal dit doen door een bijgewerkte of gewijzigde versie van deze voorwaarden op deze Website te plaatsen. Uw gebruik van deze Website na een dergelijke wijziging impliceert uw akkoord met de herziene voorwaarden. Derhalve raden we u aan deze voorwaarden elke keer dat u deze Website gebruikt te bekijken.

Privacyverklaring

Syngenta streeft ernaar de persoonlijke privacy van personen die deze Website gebruiken te respecteren. De privacyverklaring op deze Website beschrijft Syngenta's huidige beleid en praktijk met betrekking tot de persoonsgegevens die Syngenta op deze Website verzamelt.

De privacyverklaring maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring op deze Website. Neem een paar minuten de tijd om deze zorgvuldig door te lezen.

Gebruikersnamen, wachtwoorden en beveiliging

Een gebruikersnaam en wachtwoord voor deze Website, zoals aan u verstrekt of door u gekozen, zijn uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik en mogen niet door enige andere persoon worden gebruikt (waaronder begrepen werknemers of vertegenwoordigers van uw onderneming). U en uw onderneming zijn volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast zijn u en uw onderneming volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op deze Website onder uw gebruikersnaam en wachtwoord, ongeacht of de activiteiten of het gebruik van uw wachtwoord met toestemming van u of uw onderneming plaatsvindt. U of uw onderneming dienen Syngenta onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig vermoeden van of bekend onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Bijwerken van gebruikersgegevens

U of uw onderneming dienen Syngenta onverwijld op de hoogte te stellen indien enige gegevens die u heeft verstrekt als onderdeel van enig registratieproces (de “Gebruikersgegevens”) wijzigen, of als u of uw onderneming erachter komen dat enige Gebruikersgegevens onjuist of onvolledig zijn.

Niettegenstaande de verplichting die op u of uw onderneming rust om bijgewerkte Gebruikersgegevens te verstrekken aan Syngenta, heeft Syngenta het recht om zich te verlaten op de Gebruikersgegevens die u of uw onderneming eerder verstrekten, zolang door u of uw onderneming geen bijgewerkte Gebruikersgegevens zijn verstrekt. U en uw onderneming gaan er verder mee akkoord dat Syngenta kennisgevingen met betrekking tot deze voorwaarden of deze Website per e-mail mag versturen naar het laatste door u of uw onderneming aan Syngenta verstrekte e-mailadres.

Als u niet langer een werknemer of gevolmachtigd agent van uw onderneming bent, of niet langer gemachtigd bent namens uw onderneming om deze Website te gebruiken, dan dient uw onderneming Syngenta hiervan onverwijld in kennis te stellen en bent u niet langer bevoegd om deze Website te gebruiken.

Alle rechten en aanspraken op en alle belangen in deze Website komen exclusief toe aan Syngenta, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ontwerp, de functies, functionaliteit, navigatie, content en 'look & feel' van deze Website, alle gegevens verzameld op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en knowhow.

Recht om de Website te wijzigen

Syngenta behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, de content en functionaliteit van deze Website te wijzigen, op welke wijze dan ook, de toegang tot deze Website te beperken, of deze Website tijdelijk of permanent buiten gebruik te stellen, en zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens u of uw onderneming voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen of buitengebruikstelling.

Aanduiding van auteursrecht en beperkte licentie

Alles wat u ziet en hoort op deze Website (de “Content”), waaronder onder andere begrepen alle tekst, foto's, illustraties, grafieken, beeld- en geluidsfragmenten, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Aan u wordt een niet-exclusieve licentie verleend om de Content te gebruiken, met inachtneming van de volgende beperkingen:

U mag Content van deze Website downloaden, opslaan, afdrukken, kopiëren en delen, op voorwaarde dat u:

  1. de Content uitsluitend gebruikt voor niet-commercieel gebruik of ter bevordering van uw zakelijke relatie met Syngenta;
  2. enig deel van de Content uitsluitend op een andere website plaatst of in enige andere media publiceert in een context die vergelijkbaar is met de context waarin de Content wordt gepresenteerd op deze Website;
  3. de Content toeschrijft aan Syngenta;
  4. de Content op geen enkele wijze aanpast of wijzigt, of enige aanduiding van auteursrecht, handelsmerk of vertrouwelijkheid verwijdert of wijzigt.

Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven vermeld, is het u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngenta niet toegestaan om de Content of enig deel van de Content op deze Website te kopiëren, downloaden, afdrukken, publiceren, weergeven, verspreiden, doorgeven, overdragen, vertalen, wijzigen, aanvullen, bijwerken, samenstellen, inkorten, framen, linken, inline linken of deeplinken met betrekking tot enige andere openbaar toegankelijke website, of op enige andere wijze aan te passen.

Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven vermeld worden geen rechten of aanspraken op of belangen in de gedownloade Content overgedragen aan u wanneer u Content downloadt van deze Website. Met uitzondering van de beperkte, niet-exclusieve licentie die hierboven uitdrukkelijk wordt verleend, mag niets in deze voorwaarden en op deze Website aldus worden uitgelegd dat daarmee een licentie of enig ander recht wordt verleend uit hoofde van enig auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendomsrecht van Syngenta of enige derde partij.

Handelsmerkaanduiding

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's weergegeven op deze Website (de “Handelsmerken”) zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Syngenta, aan haar gelieerde ondernemingen of derde partijen die hun handelsmerken in licentie hebben gegeven aan Syngenta of een aan haar gelieerde onderneming.

Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, is het u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngenta niet toegestaan enig Handelsmerk te reproduceren, tonen of anderszins te gebruiken.

Ongevraagde ideeën

Syngenta verwelkomt uw opmerkingen en feedback met betrekking tot deze Website. Alle informatie en ander materiaal dat u Syngenta toestuurt via deze Website (zoals opmerkingen, feedback, ideeën, suggesties, vragen, ontwerpen, gegevens, etc.) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Daarom verzoeken we u ons geen informatie of materiaal te sturen dat u niet aan ons wenst over te dragen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vertrouwelijke informatie en origineel creatief materiaal.

Door communicatie en/of materiaal te delen met Syngenta via deze Website, draagt u alle wereldwijde rechten en aanspraken op en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie en/of het materiaal dat u Syngenta toestuurt kosteloos over aan Syngenta. Syngenta heeft het recht alle informatie en ander materiaal dat u Syngenta toestuurt via deze Website, en ideeën, concepten, knowhow of technieken vervat in dergelijke informatie en dergelijk materiaal te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten met gebruikmaking van dergelijke informatie en dergelijk materiaal, zonder beperking en zonder u enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Syngenta zal informatie of materiaal dat u toestuurt via deze Website niet gebruiken op enige wijze die in strijd zou kunnen zijn met de toepasselijke privacywetgeving.  Meer in het bijzonder zal Syngenta niet uw naam bekendmaken of het feit dat u ons informatie of materiaal heeft toegestuurd, tenzij: (a) we uw toestemming hebben om uw naam te gebruiken; of (b) we u vooraf op de hoogte hebben gesteld dat materiaal en andere informatie die u naar een bepaald deel van deze Website stuurt wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt onder vermelding van uw naam; of (c) we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

U bent verantwoordelijk voor de communicaties die u toezendt via deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid daarvan.

Uw inzendingen (bijv. via ons contactformulier) zijn niet wettelijk bindend voor Syngenta. U dient facturen, herinneringen en dergelijke uitsluitend te verzenden naar de adressen zoals vermeld in het betreffende contract.

Informatie van derden

Bepaalde informatie, artikelen en ander materiaal beschikbaar via deze Website worden door derde partijen aan Syngenta verstrekt. Waar mogelijk wordt de bron van materiaal van derden vermeld. Dit materiaal van derden wordt uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Syngenta beweert of garandeert niet dat dit materiaal actueel, accuraat, volledig of betrouwbaar is. Syngenta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik van informatie van derden.

Links naar andere Syngenta-websites

Deze Website bevat hyperlinks naar andere websites beheerd door Syngenta of andere Syngenta-ondernemingen (“Andere Syngenta-websites”). Deze Andere Syngenta-websites zijn afzonderlijke websites. Ze dienen allemaal een ander doel. Elke Andere Syngenta-website heeft derhalve eigen voorwaarden en een eigen privacyverklaring. Indien u Andere Syngenta-websites bezoekt door te klikken op links op deze Website, neem dan enkele minuten de tijd om de voorwaarden en privacyverklaring van elke Andere Syngenta-website die u bezoekt te lezen.

Links naar andere websites

Deze Website bevat hyperlinks naar websites die niet door Syngenta worden beheerd. Deze hyperlinks worden uitsluitend ter referentie en voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring van het materiaal op deze websites van derden of enige connectie met de beheerders van deze websites. Syngenta heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Uw bezoek aan en gebruik van deze websites geschiedt geheel voor uw eigen risico.

Productinformatie

Informatie die is opgenomen op deze Website of waarnaar wordt verwezen, wordt uitsluitend aangeboden om kennis te maken met Syngenta en haar producten en diensten. Voor advies en meer informatie over onze producten en diensten, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met Syngenta. Personen die van plan zijn een product voor gewasbescherming of zaden te gebruiken, dienen de instructies op het etiket van het product zorgvuldig te lezen en op te volgen en alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake het gebruik van het betreffende product na te leven. Voordat u een gewasbeschermingsmiddel gebruikt, dient u te controleren of het geregistreerd is voor gebruik in uw land.

Wereldwijde beschikbaarheid

In verschillende landen gelden verschillende wetten en vereisten, met als gevolg dat bepaalde producten, programma's of diensten in sommige landen wel beschikbaar zijn en in andere landen niet. Deze Website kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Syngenta die niet beschikbaar zijn in uw land. Deze verwijzingen impliceren niet dat Syngenta voornemens is deze producten, programma's of diensten in uw land aan te bieden. Vraag het uw lokale Syngenta-verkoopmedewerker of neem contact op met Syngenta als u zich afvraagt welke producten, programma's en diensten beschikbaar zijn voor u.

Contact

Sommige Syngenta-websites bieden onder 'Contact' de mogelijkheid om online vragen te stellen aan onze experts. Deze functie wordt voor uw gemak aangeboden. De bruikbaarheid van ons antwoord op uw vraag is afhankelijk van de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie waarop het antwoord is gebaseerd en andere factoren waar wij geen invloed op hebben, zoals het weer. U en uw onderneming dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de waarde en bruikbaarheid van ons antwoord.

Sommige Syngenta-websites plaatsen vragen en antwoorden waarvan wij denken dat ze ook relevant zouden kunnen zijn voor andere geregistreerde gebruikers. Zorg dat uw vraag geen vertrouwelijke, eigendomsrechtelijk beschermde of persoonlijk identificeerbare informatie bevat. We behouden ons het recht voor vragen te bewerken vanwege de lengte of duidelijkheid. Lees het gedeelte van deze voorwaarden over inzendingen door voordat u ons informatie toestuurt.

Geen aanbod of uitnodiging om te beleggen

De informatie op deze Website vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in of anderszins te handelen in aandelen of andere effecten van Syngenta. Een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging wordt niet gedaan of gezocht. De koers van effecten en de inkomsten uit deze effecten kunnen op elk moment stijgen of dalen, en potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om onafhankelijk financieel advies in te winnen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Toekomstgerichte verklaringen

Onze Website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die niet zijn gebaseerd op historische feiten maar op onze overtuigingen en verwachtingen. Deze verklaringen, die onder andere maar niet uitsluitend herkenbaar zijn aan termen als 'verwachten', 'zouden', 'zullen', 'mogelijk', 'plannen', 'vooruitzichten', 'geschat', 'streven', 'op koers' en vergelijkbare uitdrukkingen, zijn gebaseerd op onze huidige plannen, schattingen en prognoses. Syngenta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze verklaringen en u en uw onderneming moeten zich niet te veel laten leiden door deze verklaringen. Ze gaan gepaard met inherente risico's en onzekerheden, die zich voor een groot deel buiten de invloedssfeer van Syngenta bevinden. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan en Syngenta neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken naar aanleiding van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.

Afwijzing van garanties

Deze Website wordt aangeboden zoals deze is en zoals beschikbaar (op basis van 'as is' en 'as available'), zonder enige garanties. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen de Syngenta-ondernemingen en hun respectieve dienstverleners en licentiegevers alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins, af. Zonder het bovenstaande te beperken en voor zover wettelijk toegestaan, wijzen de Syngenta-ondernemingen en hun respectieve dienstverleners en licentiegevers hierbij (a) alle garanties af van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid met betrekking tot deze Website, de Content op deze Website en producten en diensten beschreven of aangeboden op deze Website; (b) garanties af met betrekking tot vertragingen, onderbrekingen, fouten of omissies in de werking van deze Website of enig onderdeel van deze Website; (c) garanties af met betrekking tot de beschikbaarheid van deze Website op enig moment of enige locatie; (d) garanties af met betrekking tot de beveiliging van deze Website of garanties dat de Content op deze Website vrij is van virussen, wormen of andere codes die besmettende of vernietigende eigenschappen hebben; (e) garanties af met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, of de resultaten van het gebruik van deze Website, met inbegrip van de Content daarop, productetiketten, producten of diensten aangeboden op deze Website; en (f) garanties af met betrekking tot websites waaraan deze Website is gelinkt.

In bepaalde rechtsgebieden is het niet toegestaan om bepaalde garanties uit te sluiten of de duur van bepaalde garanties te beperken. Het kan dus zo zijn dat een of meer van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen niet gelden voor u en/of uw onderneming.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik door u en uw onderneming van deze Website en de Content daarop, met inbegrip van productetiketten, en producten, programma's en diensten aangeboden op deze Website, geschiedt geheel voor risico van u en uw onderneming. In geen geval zullen de Syngenta-ondernemingen of hun respectieve dienstverleners en licentiegevers, met inbegrip van hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers, aansprakelijk zijn voor enige schade voorvloeiend uit of verband houdend met uw toegang of uw ondernemingstoegang tot, gebruik van of onvermogen tot gebruik van deze Website, de Content daarop, met inbegrip van productetiketten, of producten, programma's of diensten aangeboden op deze Website, of voor enige schade voorvloeiend uit of verband houdend met het vertrouwen op informatie verstrekt op deze Website door u of uw onderneming. Zonder het bovenstaande te beperken zullen de Syngenta-ondernemingen en hun respectieve dienstverleners en licentiegevers op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor mogelijke fouten of omissies in de Content; dit geldt in het bijzonder voor informatie over producten, programma's en diensten geleverd door de Syngenta-ondernemingen. Dit is een algemene beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder begrepen algemene, bijzondere, incidentele, gevolg-, morele of enige andere schade, met inbegrip van bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens of goodwill en gederfde omzet of winst.

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid (nalatigheid/onrechtmatige daad), risicoaansprakelijkheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid, en ongeacht of een bevoegde vertegenwoordiger van een van de Syngenta-ondernemingen op de hoogte is gesteld van of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, zonder inachtneming van de doeltreffendheid van andere rechtsmiddelen.

U en uw onderneming erkennen en gaan ermee akkoord dat Syngenta deze Website en de Content daarop niet kosteloos beschikbaar zou kunnen stellen aan u en uw onderneming als haar aansprakelijkheid niet beperkt zou zijn zoals hierboven uiteengezet.

Indien enige van deze beperkingen van de aansprakelijkheid om welke reden ook niet geldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van de Syngenta-ondernemingen en hun respectieve dienstverleners en licentiegevers in gevallen waarin de aansprakelijkheid anders beperkt zou zijn niet meer bedragen dan USD 100 (zegge: honderd dollar) of de tegenwaarde daarvan in lokale valuta.

In bepaalde rechtsgebieden is het niet toegestaan om de aansprakelijkheid voor bepaalde schade te beperken. Het kan dus zo zijn dat een of meer van de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen niet gelden voor u en/of uw onderneming en dat u en/of uw onderneming aanvullende rechten hebben.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden en de interpretatie daarvan is het Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. De rechtbank van Gent (België) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van vorderingen met betrekking tot deze voorwaarden.

Afstandsverklaring

Indien wij geen nakoming eisen van een bepaling van deze voorwaarden of geen gebruikmaken van een recht uit hoofde van deze voorwaarden, mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of een dergelijk recht. Verklaringen van afstand moeten schriftelijk worden gedaan en worden ondertekend door de zich verbindende partij. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de schriftelijke verklaring, kan een afstandsverklaring van Syngenta betreffende enige inbreuk op enige bepaling van deze voorwaarden of op enig daarin bepaald recht niet worden uitgelegd als het doen van afstand van daaropvolgende inbreuken op de betreffende bepaling, afstand van de bepaling zelf of afstand van een recht uit hoofde van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet wordt aangemerkt, dan wordt een dergelijke bepaling vervangen door een geldige bepaling en zodanig geïnterpreteerd dat het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven volledig van kracht.

Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en uw onderneming en Syngenta met betrekking tot toegang tot en/of gebruik van deze Website door u en uw onderneming. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gewijzigd zoals hierboven in deze voorwaarden is bepaald.

loading...